Tuyến giáp trạng là một tuyến nội tiết quan trọng, và lớn nhất trong cơ thể. Vậy vai trò của tuyến giáp đối với sức khỏe con người là gì? Hãy lắng nghe phân tích của ThS. Nguyễn Huy Cường trong video này!